Selectum Quality First Fund

Fabrikant: Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.

Beleggingsbeleid

De vermogensbeheerder verwacht dat onder normale marktomstandigheden het compartiment voornamelijk zal beleggen in een brede mix van aandelen van emittenten uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland waarbij kwaliteitsoverwegingen voorrang krijgen op overwegingen van relatieve waardering.

Het compartiment kan afgeleide producten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer of voor hedging.

NIW en rendement (klasse I)

Laatste NIW (01-01-2024) € 10,78
Jaar tot op heden 0,00%

Bron NIW: Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Bovenstaande rendementen zijn cumulatieve rendementen.

2015
2016
2017
2018
2019 onvolledig jaar
2020 14,4%
2021 20,2%
2022 -34,4%
2023 10,9%
sinds start* 0,0%

Bron NIW: Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
* Geannualiseerd actuarieel rendement tot op heden sinds lanceringsdatum van het compartiment: 02-Oct-2019

De rendementen zijn berekend op basis van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van de aandelenklasse en omvatten alle lopende kosten van het fonds, inclusief beheervergoedingen. De eventuele instap- of uitstapvergoedingen, transactiekosten en belastingen voor de investeerder zijn niet inbegrepen.

Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.

Informatie over het compartiment

Naam van het fonds Selectum Stock Picking Fund SICAV
Naam van het compartiment Selectum Quality First Fund
Beheervennootschap Link Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Financiële dienst België Caceis Belgium, Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel
Fondstype / juridische vorm UCITS / SICAV
Toepasselijk recht en staat van herkomst en vestiging Luxemburg
Datum van oprichting compartiment 2 oktober 2019
Looptijd Onbepaalde duur
Beleggingsdoelstelling Maximale vermogenstoename op middellange termijn (5-7 jaar)
Referentievaluta van het compartiment Euro

Informatie over de aandelenklasse

Aandelenklasse Klasse I (Investeerder)
ISIN code LU1837274437
Valuta Euro
Dividendbeleid Geen uitkering van dividenden
Minimale investering Geen minimum
Beheerkosten 1,00%
Prestatievergoeding Geen
Lopende kosten (total expense ratio) 2,40%
Anti-dilution fee 0,25% ten voordele van het compartiment
De anti-dilution fee wordt gebruikt ter compensatie van de transactiekosten voor de aan- en verkooptransacties in de portefeuille van het compartiment naar aanleiding van een instap of een uitstap.
Instapkosten Maximaal 1,25% (inclusief 0,25% anti-dilution fee)
Uitstapkosten Maximaal 0,25% (inclusief 0,25% anti-dilution fee)
Taks op Beursverrichtingen in België 0% bij aankoop door een Belgische inwoner
1,32% bij verkoop door een Belgische inwoner (max. 4000 euro)
Belgische heffing op het sparen Niet van toepassing. Het compartiment belegt niet meer dan 10% van de activa in schuldvorderingen.
Publicatie van NIW www.fundsquare.net, Bloomberg
Liquiditeit Dagelijks tegen NIW

Documenten

Meer informatie vindt u in de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het prospectus. Niet-professionele cliënten dienen deze documenten door te nemen vóór de inschrijving.

Essentiële-informatiedocument (KID) Selectum Quality First Fund Klasse I
Prospectus april 2022
Halfjaarverslag 2023
Jaarverslag 2023

Risico- en beloningsprofiel

De waarde van een belegging in het compartiment kan op en neer gaan. Als u uw aandelen verkoopt, is het mogelijk dat deze minder waard zijn dan wat u ervoor betaald heeft.

De bovengenoemde risico/beloningsrating is een schatting; het is geen garantie. De rating is gebaseerd op een theoretische berekening* zoals voorgeschreven de ESMA (European Securities and Markets Authority) op basis van volatiliteit op middellange termijn (schommelingen in de aandelenkoers van het Fonds gedurende een recente periode, normaal gesproken gedurende meerdere jaren). In de toekomst kan de werkelijke volatiliteit van het compartiment lager of hoger zijn, en kan het bepaalde risico/beloningsniveau gewijzigd worden.

De rating weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of grote onvoorspelbare gebeurtenissen, die alledaagse risico’s kunnen versterken en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals:

Tegenpartijrisico Het compartiment kan geld verliezen indien een entiteit waarmee het zaken doet niet meer bereid of in staat is om zijn verplichtingen jegens het compartiment na te komen.
Derivatenrisico Sommige derivaten kunnen de volatiliteit van het compartiment verhogen of het compartiment blootstellen aan verliezen groter dan de kostprijs van het derivaat.
Liquiditeitenrisico Sommige effecten zouden moeilijk te waarderen kunnen worden, of te verkopen op een gewenst tijdstip en tegen een gewenste prijs
Beheerrisico Technieken die voor het beheer van de portefeuille gebruikt worden en goed gewerkt hebben in normale marktomstandigheden kunnen ineffectief of schadelijk blijken tijdens ongewone omstandigheden.

* Deze berekeningswijze weerspiegelt niet noodzakelijk de inzichten en/of verwachtingen van Selectum.

Klachtenprocedure

Een klacht moet per brief worden gericht naar het adres van de zetel van de vennootschap, Selectum Vermogensbeheer, Venusstraat 17 bus 9, 2000 Antwerpen, ter attentie van de Compliance Officer. Selectum beschikt op haar website over een volledige omschrijving van de procedure voor interne klachtbehandeling.

De financiële dienst in België wordt verleend door Caceis Belgium. Een klacht moet per brief worden gericht aan Havenlaan 86C, 1000 Brussel, ter attentie van de Compliance Officer.

Wanneer een consument geen voldoening krijgt na de interne klachtenprocedure, kan deze steeds een beroep kan doen op de Ombudsman in financiële geschillen. De gegevens van deze zijn: Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, www.ombudsfin.be, ombudsman@ombudsfin.be. Volgens artikel 1 van het Procedurereglement is de Ombudsman belast met de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen een consument en een financiële instelling, aangesloten bij Ombudsfin. Caceis Belgium is aangesloten bij de Ombudsman. Selectum Vermogensbeheer is niet aangesloten bij de Ombudsman.